Gemeente – Vergunning ingetrokken

Vergunning ingetrokken?

Mijn vergunning is ingetrokken. Wat nu?

Ga in bezwaar!

Het kan zo zijn dat je al lange tijd een vergunning hebt, maar dat de gemeente besluit om de vergunning in te trekken. De gemeente kan bijvoorbeeld van mening zijn dat u zich niet aan de voorschriften heeft gehouden of niet (op tijd) de juiste gegevens heeft aangeleverd. Daarnaast kan het vergunningenbeleid zijn gewijzigd of kan er bijvoorbeeld op basis van de Wet Bibob een vergunning worden ingetrokken. Vanzelfsprekend kan een dergelijke intrekking grote gevolgen hebben, zowel voor ondernemers als particulieren. Gelukkig kunt u binnen zes weken bezwaar indienen tegen het intrekken van een vergunning.

Heeft het wel zin om in bezwaar te gaan?

Dit is een vraag die ons vaker wordt gesteld dan ons lief is. Bij veel mensen heerst namelijk de overtuiging dat er niets tegen gedaan kan worden. Het is immers de overheid die het besluit heeft genomen. Van de overheid wordt toch wel verwacht dat een dergelijk besluit zorgvuldig tot stand komt en aan alle wettelijke eisen voldoet. Dat is echter zeker niet altijd het geval. Het intrekken van een vergunning heeft immers grote gevolgen. Daarom moet een besluit tot intrekking aan veel vereisten voldoen.

Tips:

  • Check altijd of het college van B&W nauwkeurig heeft beschreven waarom de vergunning wordt ingetrokken. Het college van B&W moet namelijk het besluit duidelijk motiveren.
  • Ga ook na of het wel klopt wat het college van B&W heeft besloten. Wanneer het college van B&W bijvoorbeeld van mening is dat u bepaalde voorschriften niet zou hebben nageleefd, moet voldoende duidelijk zijn welke voorschriften dat zijn. Ook moet duidelijk zijn wanneer u deze niet zou hebben nageleefd. Ook dient te worden nagegaan of het niet naleven van bepaalde voorschriften wel op juiste wijze is vastgesteld. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een terrasvergunning wordt ingetrokken vanwege geluidshinder, zonder dat hiervan in juridische zin sprake is geweest.
  • Wanneer een vergunning wordt ingetrokken als sanctie op het overtreden van bepaalde voorschriften, dient de intrekking te voldoen aan het zogeheten evenredigheidsbeginsel. Dat betekent dat de nadelige gevolgen voor iemand niet onevenredig zwaarder mogen zijn, dan het algemeen gediende doel van het besluit. Check dus goed of jouw belangen wel voldoende zijn meegewogen in de beoordeling.
  • Een vergunning kan worden ingetrokken indien het college van B&W van oordeel is dat de eerder verleende vergunning op onjuiste gronden was toegekend. In dat geval kan een besluit tot intrekking in strijd zijn met het vertrouwensbeginsel.
  • Ga ook altijd na of er sprake is van een zorgvuldig genomen besluit. Het college van B&W dient namelijk het besluit zorgvuldig voor te bereiden waarbij alle relevante feiten en omstandigheden dienen te worden gewogen.

Duizelen al die regels je een beetje? Dat is volkomen begrijpelijk. Neem in dat geval contact op met een van onze advocaten op telefoonnummer 035-3038110, vul het contactformulier in of stel je vraag online. Wij geven je dan een advies op maat.

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie